Signály sirén v České republice

V České republice je v dnešní době v provozu přes 8,000 varovných sirén, které jsou součástí systému JSVV. (jednotného systému varování a vyrozumění) Z tohoto počtu přibližně 4,500 tvoří staré mechanické (rotační) sirény a zbylé 4,000 tvoří moderní elektronické (mluvící) sirény. Sirény jsou spouštěny v případě vzniku mimořádné události, kdy jsou vážným způsobem ohroženy lidské životy a majetek - slouží jako primární způsob varování obyvatelstva.

Díky jejich spolehlivosti a pokroku v technologiích stále zůstávají i ve 21. století klíčovou součástí varovného systému a jsou schopny velmi efektivně varovat podstatnou část obyvatelstva.

V Česku mohou sirény odhoukat tři akustické signály, z nichž pouze jediný je varovný. Tento signál se tedy jako jediný týká široké veřejnosti a je proto důležité, aby jej lidé znali.

Zkouška sirén

Tento signál je určen k ověření provozuschopnosti varovného systému - v České republice je možné se s ním setkat nejběžněji. Zkouška sirén probíhá každou první středu v měsíci ve 12 hodin. Toto pravidlo platí pro téměř celou republiku - výjimkou je Olomoucký kraj, kde zkouška probíhá ve 12:10 hodin. Signál "Zkouška sirén" je nepřerušovaný tón sirény, který zní po dobu 140 sekund.


V místech, kde jsou nainstalovány elektronické sirény je ještě před samotnou zkouškou odvysíláno ohlášení o zkoušce sirén. Toto ohlášení může zaznít kdykoliv před samotným započetím zkoušky (každý kraj si jej řídí jinak), a to až 20 minut před samotnou zkouškou.


🕦

"Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Za několik minut proběhne zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén."


Kromě češtiny může ohlášení zaznít i v jiných, cizích jazycích, a to v angličtině, němčině a ruštině.


"Test of sirens, test of sirens, test of sirens. Test of sirens will continue within several minutes. Test of sirens, test of sirens, test of sirens." 

"Sirenenprobealarm, Sirenenprobealarm, Sirenenprobealarm. Der Probealarm erfolgt in einigen Minuten. Sirenenprobealarm, Sirenenprobealarm, Sirenenprobealarm." 

"Внимание внимание, сейчас будет проведена проверка системы оповещения включением сирены." 


Po doznění signálu zkoušky sirén je poté v případě elektronických sirén odvysílána ještě jedna, následující verbální informace. 


"Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén."


Veřejnosti se tento signál netýká. Nicméně, zpětná odezva od poslouchajících osob je vždy vítána, a to zejména v případě poruchy, nebo nesprávného fungování některé ze sirén. Občan by měl poruchu nahlásit na obecním úřadě nebo krizovému odboru obce.

Pozor! Signál zkouška sirén nikdy neohlašuje nebezpečí, a to ani v případě pokud se rozezní mimo pravidelný termín zkoušky sirén. Vláda České republiky může nařídit spuštění sirén kdykoliv mimo termín zkoušky sirén, a to například z důvodu pietní akce. V případě reálného nebezpečí by byl vždy odvysílán signál "Všeobecná výstraha". Viz. níže.

Požární poplach

Jedná se o druhý signál nevarovného charakteru. Je používaný pro svolání jednotek dobrovolných hasičů k výjezdu. Signál "Požární poplach" se může rozeznít kdykoliv v denní i noční době.

Veřejnosti se tento signál přímo netýká, avašak je nutno dbát opatrnosti, ku příkladu v silničním provozu, a to s ohledem na výjezd jednotek IZS. Vozidla IZS mají v silničním provozu vždy právo přednosti v jízdě.

Tento signál má dvě varianty. V případě mechanických (rotačních) sirén se jedná o jednou (na 10 sekund) přerušený, stálý tón, trvající po dobu 60 sekund. V případě elektronických sirén se pak jedná a nepřetržité střídání dvou tónů, které napodobují troubení trubky signálem HO-ŘÍ, (Hi-Lo) trvající 60 sekund.


V případě elektronických sirén je tento signál opět doplněn následující verbální informací.


🔥

"Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach. Požární poplach."

Všeobecná výstraha

Od roku 2001 je toto jediný varovný signál sirén používaný na území ČR týkající se široké veřejnosti. Tento signál se rozezní v případě hrozícího, nebo již nastálehého nebezpečí při vzniku mimořádné události. V dnešní době je možné jej slyšet především v případě vzniku přírodních katastrof (např. povodně), nehod s únikem nebezpečných látek do ovzduší, teroristických útoků, násilných činech nebo například při vzniku nebezpečných meteorologických fenoménů.

Jedná se o kolísavý signál sirény trvající po dobu 140 sekund. Může se opakovat až třikrát za sebou, aby bylo dozaženo co nejvyšší efektivity a varování co největšího počtu obyvatelstva. Může zaznít kdykoliv v denní i noční době.

V případě elektronických sirén je tento signál doplněn verbálními informacemi, které obyvatelstvo informují o charakteru (druhu) nebezpečí.

Existují čtyři základní verbální informace, které obyvatelstvo může slyšet v případě vyhlášení signálu "Všeobecná výstraha". První tři přímo charakterizují druh nebezpečí a odkazují na nejčastější mimořádné události, se kterými je možné se na území ČR setkat.


⚗️

"Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie."  (chemická havárie)

(Tato verbální informace je odvysílána zejména v případě úniku nebezpečných chemických látek do ovzduší, např. při havárii v průmyslovém areálu)

☢️

"Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie."  (radiační havárie)

(Tato verbální informace je odvysílána, pokud došlo k úniku radioaktivních látek, např. při haváriích v jaderných elektrárnách)

🌊

"Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny."  (nebezpečí zátopové vlny)

(Tato verbální informace je odvysílána, došlo-li z nějakých příčin k utvoření nebezpečných zátopových vln, např. při protržení vodního díla - přehrady)


V případě, že se nejedná o žádnou z těchto výše zmíněných mimořádných události, pak je odvysílána obecná verbální informace.


⚠️

"Všeobecná výstraha, všobecná výstraha, všobecná výstraha. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všobecná výstraha, všobecná výstraha."  (všeobecná výstraha)


Jakmile je vyhlášen konec mimořádné události a již nehrozí žádné nebezpečí, které by ohrožovalo obyvatelstvo, pak je prostřednictvím elektronických sirén odvysílána následující verbální informace.

📢

"Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu."  (konec poplachu)


Po zaznění varovného signálu by občané měli:  

 

 

První dvě zmíněné zásady v tomto článku (tedy ukrýt se a zamezit přístupu vzduchu do budovy) odkazují na možnost vzniku mimořádné události s únikem nebezpečných látek do ovzduší. Styku s těmito látkami musí být v každém případě zamezeno, a stejně tak musí být zamezeno vniku nebezpečné látky do uzavřených prostorů a jejich následná kontaminace. Pravděpodobnost, že se sirény rozezní právě kvůli úniku nebezpečných látek je vysoká, a proto musí být tyto zásady dodrženy i v případě, kdy není zcela jisté, z jakého důvodu byly sirény spuštěny. Je důležité toto nepodceňovat!

Zkouška sirén

Požární poplach

Všeobecná výstraha

Požární poplach (Elektronická siréna - HO-ŘÍ)

Shrnutí signálů sirén v ČR (se zvuky)

Shrnutí verbálních informací